{{ testimonial.name }}
{{ testimonial.position }}, {{ testimonial.company }}
{{ button_text }}